शाला समिती

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे

ज्ञानमंदिर, कळंबोली

से.१४, कळंबोली, नवी मुंबई , फोन नं. ०२२ – २७४२०५९२

शाला समिती

अ.क्र नाव पद
१) श्री.दे.चं. भिशीकर अध्यक्ष, शाला समिती
          २) डॉ. राजीव ह्जिरनीस  सदस्य
         ३) डॉ.रविकांत झिरमिटे महामात्र
         ४) डॉ. नेहा देशपांडे सदस्य
       ५) प्रा. डॉ. भरत व्हनकटे सदस्य
           ६) श्री. धनंजय मेळकुंदे मुख्याध्यापक (माध्यमिक)
          ७) श्रीमती. संजना बाईत मुख्याध्यापिका (प्राथमिक)
          ८) सौ. प्रियंका फडके मुख्याध्यापिका (पूर्व प्राथमिक)